Inspiratie


AMBITIESTATEMENT “Worden wie je bent!”

Bij ons op de Archipel staan wij voor:

 • Onderwijs dat zich richt op ieders eigenheid.
 • Onderwijs dat zich richt op samen zijn en verantwoordelijkheid nemen en geven.
 • Onderwijs dat uitgaat van intrinsieke motivatie en samen nieuwsgierig zoeken naar de passende uitdaging die zelfvertrouwen geeft, trots en lef vanuit eigen talenten.

Als je op onze school zit dan mag je er op rekenen dat:

 • Je je welkom voelt op onze school.
 • Je de ruimte krijgt om met plezier te ontdekken en te ontwikkelen wie je bent.
 • Je de dingen doet die bij je passen, die je kunt en waar je in gelooft.
 • Je trots mag zijn op jezelf.

Wij beloven jou:

 • Een veilig en open leerklimaat waarin je weet waar je aan toe bent.
 • Oprechte betrokkenheid bij jouw welbevinden.
 • Dat we samen zoeken naar passende uitdagingen.
 • Dat wij onze uiterste best zullen doen dat je naar een vervolgschool gaat die bij jou past.

En verder:

 • We zijn heel goed in het creëren van een rijke leeromgeving en het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
 • We blinken uit in het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat.
 • We zijn het allerbeste in het kind zien zoals het is.

Wij willen een school zijn waarin kinderen zich kunnen verwonderen. En waar kinderen met plezier naar toe gaan in een veilig en positief klimaat. Zodat ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen en te groeien. Worden wie je bent!

 

Visie “Worden wie je bent!”

De basis van het onderwijs op de Archipelschool wordt gevormd door een prettig en voedend pedagogisch klimaat. Wij zoeken de balans tussen aandacht voor leerresultaten en creativiteit in de breedste zin van het woord. Zowel leerlingen als leerkrachten en schoolmedewerkers ontwikkelen zich breed en continu en leren van elkaar. Ieder kind krijgt de zorg, het onderwijs, de aandacht en het vertrouwen dat het nodig heeft.

Daarmee halen we het beste uit ieder kind. Onze ambitie is de leerlingen te helpen zich te vormen tot zelfredzame, zelfstandige en sociale individuen. Onze leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun eigen kwaliteiten. Dit doen zij zelfstandig en in interactie met de hele groep. Onze leerlingen zijn van nature open, geïnteresseerd en nieuwsgierig. Zij hebben hun omgeving nodig om te leren wat verantwoordelijkheid is en hoe je rekening houdt met elkaar.

Op de Archipelschool mag iedereen zichzelf zijn. Leerkrachten en leerlingen hebben oprechte interesse in elkaar. Zo worden ieders talenten en kwaliteiten (h)erkend. Wij bieden een veilig sociaalpedagogisch klimaat waarin leerlingen kunnen excelleren; worden wie je bent!

De onderwijspraktijk op de Archipelschool

Vanuit de visie van de school wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de natuurlijke behoefte van ieder mens aan relatie, autonomie en competentie. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

Schoolklimaat

Onder een goed ‘klimaat’ verstaan we o.a. de sfeer waarin iedereen zich op school gekend en gezien voelt en betrokken is. Een klimaat waarin de sociale verantwoordelijkheid van allen gestimuleerd wordt. Conflicten worden zoveel mogelijk voorkomen en als er conflicten zijn, worden deze opgelost door met elkaar te praten. Het dragen van een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid is hierbij een kernwaarde.

Sociale veiligheid is een basis voor goed onderwijs. Je kunt alleen prettig en effectief werken en leren in school als je je gekend, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Het ontwikkelen van de vaardigheden en houding die daarvoor nodig zijn, kan het beste plaatsvinden als een onderdeel van de gewone lessen en in de dagelijkse contacten op school. Voor de leerkrachten betekent dit dat zij hun gedrag op de basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) afstemmen. Dat geldt voor het didactisch, pedagogisch en organisatorisch handelen van de leerkrachten.

Het leefklimaat op school wordt niet alleen bepaald door wat leerlingen doen. Ook de manier waarop teamleden met elkaar omgaan en de manier waarop school en ouders met elkaar communiceren, draagt bij aan de kwaliteit van een positief leef- en leerklimaat. Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Ouderhulp wordt op prijs gesteld. Er is een grote groep ouders actief betrokken bij de school. Ouders kunnen iedere ochtend op school met elkaar koffie drinken. Daarnaast organiseert de Ouderraad een maandelijkse koffieochtend op het schoolplein voor alle ouders.

Niveaugroepen en leerstrategie

Om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep, worden leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften zoveel mogelijk geclusterd. Leerkrachten kunnen op deze manier effectief niet alleen het aanbod, maar ook de instructie aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoefte. Verlengde instructie wordt gegeven als de overige leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. Extra instructie wordt gegeven met behulp van de onderwijsassistent en/of de intern begeleider. Tijdens de instructie geeft de leerkracht uitleg, passend bij de leerstrategie en de mogelijkheden van de specifieke groep kinderen.

Indien de onderwijsbehoefte van een leerling hier aanleiding toe geeft, kan er gekozen worden om een leerling voor een bepaald vak een individuele leerlijn te geven. In overleg met de intern begeleider wordt bepaald welke leerstof en leerdoelen voor een dergelijke leerling voor een bepaalde periode centraal staan. Voorwaarde is dat bovengenoemde leerlingen goed in staat zijn om zelfstandig de aangeboden leerstof (aangepast op niveau, leerstijl en leertempo) te verwerken. In uitzonderlijke gevallen kan deze leerlijn los staan van de regulier gehanteerde lesmethode. De beslissing hiertoe wordt samen met ouders genomen. Zie het hoofdstuk Passend Onderwijs in deze schoolgids.

Werkplek

Kinderen hoeven op de Archipelschool niet uitsluitend in het klaslokaal te werken. Wij willen kinderen stimuleren een groeiend eigenaarschap te ontwikkelen van hun eigen leerproces. Onderdeel hiervan is het bewust zijn van hun eigen leerstijl en besef van taakgerichtheid. Voor het verwerken van lesstof of het werken aan zelfstandige taken, worden de leerlingen uitgenodigd om ook van de gang, de vide en het stiltelokaal gebruik te maken. Het werken buiten het lokaal brengt een bepaalde mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee dat alle kinderen leren ontwikkelen. Ook hierin dragen wij allemaal (leerkrachten en leerlingen) een gezamenlijke verantwoordelijkheid en helpen wij elkaar, ongeacht in welke groep wij zitten/werken.

Tutoren

Er wordt op de Archipelschool veel aandacht besteed aan samenwerkend leren. Een belangrijk onderdeel van onze onderwijsvisie is het werken met tutoren en maatjes. Leerlingen uit de bovenbouw helpen op een afgesproken tijd jongere leerlingen bij alle mogelijke opdrachten en activiteiten. De coördinatie van het tutoren ligt in handen van de intern begeleider, de verdeling van de leerlingen komt tot stand in samenspraak met de leerkrachten.

Naast vaste tutormomenten wordt er in alle klassen in meer of mindere mate gebruik gemaakt van ‘maatjes’-leren. Door het samenstellen van duo’s of kleine groepen, leren kinderen van en met elkaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de talenten van leerlingen en het besef dat ‘aangeboren’ of ‘aangeleerde’ vaardigheden ook geleerd kunnen (en moeten) worden aan leerlingen die zich de vaardigheden nog minder eigen hebben gemaakt. Het maatjes-leren en het tutorleren bevorderen het competentie- en verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen. Daarnaast bevordert het sociale aspect van samenwerkend leren de sfeer in school en draagt het bij aan een veilig pedagogisch klimaat.

Reflectie op het eigen leren

Vanaf de kleutertijd leren kinderen op de Archipelschool te reflecteren op het werk dat zij maken/gemaakt hebben. Wij willen dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het werk dat zij maken. Vooral in de bovenbouwgroepen kijken kinderen bepaalde taken zelf na, waarna de kinderen worden uitgenodigd op het eigen werk te reflecteren. Leerlingen die moeite hebben met het dragen van verantwoordelijkheid, worden door de leerkracht en/of intern begeleider hierin extra ondersteund. Door leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces, wordt het dragen van verantwoordelijkheid vergemakkelijkt.