INTERNE BEGELEIDING


Interne begeleiding
Ons systeem voor interne begeleiding/zorg bestaat uit een reeks van activiteiten. Deze activiteiten zijn o.a. het signaleren, analyseren, handelingsgericht diagnosticeren en advisering op het gebied van het handelingsgericht remediëren van eventuele problemen, waarbij het planmatig handelen op individueel en/of groepsniveau centraal staat.

Intern Begeleider
Op de Archipelschool is Hante Visser als intern begeleider (IB’er) werkzaam. De IB’er verricht als lid van het schoolteam coördinerende en/of ondersteunende werkzaamheden voor alle groepen, kinderen en collega’s als het gaat om zorg.

Groepsbesprekingen
Om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van alle leerlingen bespreekt de intern begeleider drie keer per jaar samen met de groepsleerkracht de sociaal- emotionele – en cognitieve ontwikkeling, waaronder de toets resultaten, van zowel de methode gebonden als de CITO LIB toetsen, van alle kinderen. Samen wordt bekeken wat de onderwijsbehoefte is van groepen kinderen. De klas wordt in ingedeeld in drie groepen kinderen met (ongeveer) dezelfde onderwijsbehoeften. Hiervan wordt een groepsplan gemaakt, waarin onderwijsaanbod, materialen, doelen, evaluatie middel – en moment en klassenorganisatie beschreven zijn. De organisatie is er op gericht dat de leerkracht groepen kinderen aparte instructie geeft terwijl de overige kinderen zelfstandig werken. Het plan wordt na een evaluatie worden aangepast of gecontinueerd.

Groeps- en individuele handelingsplannen
Voor enkele kinderen die niet passen in een groepsplan, wordt vastgesteld wat de onderwijsbehoefte van deze kinderen is. Dit wordt met de betreffende kinderen besproken. De haalbaarheid van extra onderwijsaanbod voor het kind binnen de klas wordt met de leerkracht besproken. Door de leerkracht wordt i.s.m. de intern begeleider en/of de ambulant begeleider een haalbaar handelingsplan gemaakt, waarmee het kind samen met de leerkracht in de klas aan het werk gaat. Voor een leerling die eindniveau groep 7 voor een van de basisvaardigheden ( lezen, rekenen en spelling) niet haalt, biedt de school een leerstofaanbod aan de hand van een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat wat de te verwachten individuele doelen zullen zijn eind groep 8 en hoe dat behaald zal moeten worden. Uiteraard worden ouders hierover (schriftelijk) geïnformeerd.
Voor alle groepen kinderen geldt dat er in een gesprek met de ouders afspraken gemaakt worden over o.a. het wel of niet meegeven van huiswerk, extra ondersteuning in de vorm van (op particuliere basis) remedial teaching, logopedie, fysiotherapie of ergotherapie. Tevens wordt een datum afgesproken waarop de resultaten van extra inzet besproken worden.

Ontwikkelingsperspectief
Voor een leerling die het eindniveau van groep 7 van een van de basisvaardigheden (lezen, rekenen en spelling) niet zal halen , biedt de school een leerstofaanbod aan de hand van een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat wat de te verwachten individuele doelen zullen zijn als het kind van school gaat en hoe dat behaald zal moeten worden. Ouder(s) stemmen in met het Ontwikkelingsperspectief, door dit plan te ondertekenen, zodat zij weten dat hun kind op een bepaald vakgebied de einddoelen van het basisonderwijs niet zal halen. In een gesprek met de ouders worden afspraken gemaakt over o.a. het wel of niet meegeven van huiswerk, extra ondersteuning in de vorm van (op particulier basis) remedial teaching, logopedie, fysiotherapie of ergotherapie. Tevens wordt een datum vastgelefd waarop de resultaten van extra inzet besproken worden.

Leerling Volg Systeem
De school maakt gebruik van het CITO-Leerling in Beeld (LIB) om de cognitieve ontwikkeling van alle kinderen te volgen. De toetsresultaten worden in een voor alle leerkrachten toegankelijk software pakket verwerkt en gearchiveerd. Door het invoeren van alle toets resultaten is het mogelijk om op ieder gewenst moment naast een individueel overzicht ook een groepsoverzicht in beeld te krijgen van de leervorderingen.

Ontwikkeling Volg Model
In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van ieder kind gevolgd aan de hand van het Ontwikkelings Volg Model. De resultaten van deze observaties worden besproken in een oudergesprek, indien dat nodig is de IB’er daarbij.

Ambulante begeleiding (SBO)
Ter ondersteuning van de intern begeleider is aan de school een ambulant begeleider vanuit het Speciaal Basisonderwijs Onderwijs verbonden. Laura Balm is de ambulant begeleider van de Archipelschool. De expertise die is opgebouwd in het Speciaal Basis Onderwijs, komt op deze manier ook onze school ten goede. Deze collega komt wekelijks op school. Naast collegiale consultatie met de intern begeleider helpt deze “speciale” collega bij het maken van handelingsplannen, het vaststellen van de onderwijsbehoeften van individuele kinderen, het maken van individuele leerlijnen, het schrijven van een ontwikkelingsperspectief,  een verdiept (ortho)didactisch onderzoek, observaties van zorgleerlingen, het afnemen van interviews en de begeleiding van een uit het speciaal onderwijs teruggeplaatste leerling, en/of het voeren van gesprekken met leerkracht en ouders.

Ambulante begeleiding (SO)
Voor een kind met een Leerling Gebonden Financiering is er ambulante begeleiding van uit het Speciaal Onderwijs.

Ondersteuningsprofiel
In het kader van het passend onderwijs heeft de school een ondersteuningsprofiel vastgesteld. Daar staat beschreven dat het de Archipelschool grotendeels lukt om binnen de bestaande context kinderen met een disharmonisch profiel, (hoog) begaafde kinderen en kinderen met dyslexie in een klassensituatie onderwijs aan te bieden dat passend is. Genoemde kinderen krijgen in hun eigen groep naar vermogen extra structuur, instructie, zorg en aandacht. Daarnaast heeft de school de ambitie om de begeleiding van (hoogbegaafde) kinderen met een lichte vorm van een gedragsprobleem te begeleiden.

Kinderen met een disharmonisch profiel
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. Sommige leerlingen maken zich de leerstof makkelijk eigen, anderen hebben (zichtbaar) moeite met de leerstof. Ook kinderen die na een intelligentie onderzoek een disharmonisch profiel blijken te hebben en als gevolg hiervan op verschillende vakgebieden op een (zeer) verschillend niveau functioneren, kunnen hierdoor belemmerd worden in hun ontwikkeling. Door de organisatie van het onderwijs, tracht de leerkracht deze kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden.

Begeleiden van (hoog) begaafde kinderen
Alle leerkrachten zijn ervaren in de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Voor de begeleiding van deze kinderen is een leerkracht op projectbasis aangesteld (4 uur lesgebonden per week). Het traject wordt begeleid door dr. Alja de Bruin. De speciaal daarvoor aangestelde leerkracht draagt zorg voor de bijeenkomsten van de begaafde kinderen (platform) en bespreekt waar mogelijk het extra onderwijsaanbod met deze kinderen waarmee de kinderen in hun eigen klas verder kunnen. Uit ervaring op de Archipelschool kan vastgesteld worden dat er behoefte is aan een specifieke aanpak en werkwijze met betrekking tot begaafde leerlingen in de klas. Op de Archipelschool wordt gewerkt volgens het Beleidsplan (hoog)begaafden. Binnen passend onderwijs is het belangrijk om in de eigen groep aandacht te hebben voor kinderen die wellicht (hoog)begaafd zijn. Mocht een kind aangemerkt worden als een kind dat gebaat is bij een (hoog) begaafdheidstraject dan wordt gekeken naar de mogelijkheid om een aangepast programma in de eigen groep aan te bieden. De leerkracht, intern begeleider en/of plusklasleerkracht zullen, na overleg leermiddelen en een werkwijze voorstellen waarmee het kind verder geholpen en uitgedaagd wordt. Een en ander wordt vastgelegd in een groeps- of individueel plan. De ouder(s) en de leerling worden hierover geïnformeerd. Het afgesproken plan past binnen de school- en klassenorganisatie zonder daarbij de ontwikkeling van andere kinderen in de klas te schaden. De leerkracht houdt toezicht op de uitvoering van het plan. Er wordt een evaluatiemoment afgesproken waarop het plan door alle betrokkenen wordt geëvalueerd. Ouder(s) worden hierover geïnformeerd. Afhankelijk van de evaluatie kan het  plan verlengd, aangepast dan wel stopgezet worden. Dit traject kan resulteren in een cyclus van plannen die enkele malen per jaar geëvalueerd worden.  Naast een extra onderwijsaanbod kan er bezien worden of het kind wekelijks kan deelnemen aan het platform (hoog)begaafde kinderen.

Begeleiden van kinderen met dyslexie
De begeleiding van kinderen met dyslexie is een onderdeel van de taken van de intern begeleider die hierin geschoold is. Met een frequentie van 6-8 weken komen de dyslectische kinderen onder leiding van de intern begeleider bij elkaar in het dyslexiecafé (platform), waar zij onder het genot van een kopje thee ervaringen uitwisselen en elkaar tips en trucs geven. Met betrekking tot de signalering en begeleiding van dyslectische leerlingen wordt er op school gebruik gemaakt van het Protocol Dyslexie en Leesproblemen.

Begeleiden van kinderen met lichte gedragsstoornis
De school heeft de ambitie om de begeleiding van (hoogbegaafde) kinderen met een lichte vorm van een gedragsstoornis te verbeteren. Met dien verstande dat de school zich realiseert dat het succes van de begeleiding van deze kinderen niet uitsluitend afhankelijk is van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten. Ook de mate waarin het probleem zich manifesteert, de relatie met de overige kinderen  en de aanpassing in de groep zijn factoren die bepalend  zijn voor een succesvolle begeleiding. De ervaring leert, dat voor deze kinderen een leerling gebonden financiering belangrijk is. Indien de school voor het kind een leerling gebonden financiering ontvangt wordt de school ondersteund door een ambulant begeleider vanuit het Regionaal Expertise Centrum. Met betrekking tot de uitvoering van de begeleiding van kinderen met genoemd probleem heeft de leerkracht een uitvoerende taak, met ondersteuning van de intern– en ambulant begeleider en op werkvloer een onderwijsassistent.