OUDERS


 

Ziekmelding van uw kind

Is uw kind ziek? Wij verzoeken u dit door te geven via Social Schools.

Vrijstelling geregeld schoolbezoek.

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Voor maximaal 10 dagen per jaar beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden.
Onderstaand wordt uitgelegd in welke gevallen vrijstelling kan worden aangevraagd / verleend. Waar in de tekst de term ‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de leerling.

Soorten vrijstelling

Leeftijd

Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 uur per week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Een beroep op deze vrijstelling moet door de ouders worden gemeld bij de directeur. Daar bovenop kan voor een kind van 5 jaar door de ouders aan de directeur nog eens 5 uur per week om vrijstelling worden verzocht.

Vakantie

Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan een keer per jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar. Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen een schoolvakantie (niet alleen de zomervakantie) op vakantie kan worden gegaan.

Levensovertuiging

Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de ouders om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.

Gewichtige omstandigheden

Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in totaal per leerling per schooljaar maximaal 10 dagen worden toegekend. Gaan de verzoeken over het maximum heen dan wordt het verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens.

Ziekte

Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.

Richtlijnen per vrijstellingsgrond

Leeftijd

De eerste 5 uur hoeven door de ouders slechts worden gemeld. De tweede 5 uur dient te worden aangevraagd bij de directeur. Voor toewijzing van de tweede 5 uur geldt dat maximaal in totaal één vrije dag per week mag ontstaan, dan wel twee vrije dagdelen per week. Het normale lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is dus altijd een volledige ochtend of middag op school.

Vakantie

Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen / het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen.

Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties twee weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen.

Een verzoek voor twee weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.

Godsdienst / levensovertuiging

Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt één dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging.

Gewichtige omstandigheden

Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruimhartig toegekend. Bij een (12,5, 40 en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders). Bij verhuizing wordt één dag toegekend. De school kan om bewijzen vragen.

Ziekte

Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Procedure

Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk of per email. Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van acht weken tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige omstandigheden of een begrafenis.

Op een verzoek tot maximaal tien dagen per jaar wordt schriftelijk of per email beslist door de directeur.

Ouders dienen een verzoek om vrijstelling tijdig aan te vragen. U kunt het benodigde formulier downloaden van onze website (https://archipelschool.nl/wp-content/uploads/2016/02/Aanvraagformulier-vrijstelling-schoolbezoek-op-grond-van-art.11.doc).