Medezeggenschapsraad


In de Medezeggenschapsraad (MR) hebben twee gekozen ouders (Janna Pot en Rogier Paans) en twee gekozen personeelsleden (Sanne van Gaalen en Mariëlle de Weerd) zitting voor een periode van drie jaar. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken, zoals de besteding van geld, verbeteringen en veranderingen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij activiteiten. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en staan vermeld op de website.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn in een verordening vastgelegd door het bestuur van de school. De MR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. Ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Daarnaast heeft elke geleding instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld de oudergeleding, die over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage instemmingsrecht heeft.
De MR heeft verder tot taak de openheid en de openbaarheid in de school te bevorderen. Daarom staan de agenda en de notulen van de MR vergaderingen op de website.

Şirvan Kopar, directeur OBS Archipel, woont de vergaderingen van de MR als adviseur bij en is met betrekking tot een aantal bovenschoolse zaken door het bestuur als haar vertegenwoordiger aangewezen.

Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten van veel scholen vallend onder “de Haagse Scholen” vertegenwoordigd zijn.

Contactadres:  MR@archipelschool.nl